thumb_IMG_4487_1024 kopi.jpg

MICO–projektet inspirerer til udvikling af nyt personaletilbud Musik & Mindfulness, et initiativ som skal understøtte trivsel og arbejdsglæde

(English below)
I oktober 2018 startede et nyt tilbud til personalet, Musik og Mindfulness, på børnekræftafdeling 5054 på Rigshospitalet (København). Personaletilbuddet skal løbe over et år og understøtte trivsel og arbejdsglæde hos hele personalegruppen. De centrale elementer i Musik & Mindfulness er afspænding, musiklytning og visualisering og foregår i mindre grupper. Tilbuddet er tilpasset personalets travle arbejdsdag. Det betyder, at en "session" varer 15–20 minutter, hvilket er det maksimale tidsrum, som eksempelvis en sygeplejerske kan overlade sine arbejdsopgaver til sine kollegaer. Tilbuddet udspringer direkte fra MICO–projektet, men er en separat aktivitet, som er eksternt finansieret af en intern pulje på Rigshospitalet. Tilsvarende supplerende personaletilbud skal startes op sidst på året på afdelingerne i Aarhus og Lund for at forankre MICO–projektet endnu mere.

Læs mere om personaletilbuddet i det følgende og her: https://www.musik-mindfulness.dk/

Baggrund 
Da musikterapeut Catharina Messell startede MICO–projektet på børnekræftafdeling 5054 på Rigshospitalet (København), havde afdelingen ikke tidligere erfaring med musikterapi. Catharina ønskede derfor at formidle MICO–projektet på en levende måde og give personalet en oplevelsesorienteret forståelse af, hvordan musikterapien kan hjælpe børnene.
Dette resulterede i korte formidlingssessioner for personalet med musikfortællingerne som omdrejningspunkt. Catharina fik omgående positive tilbagemeldinger om at afspændingsøvelserne og musikfortællingerne har generelle beroligende effekter; personalet fortalte, at de på bare 10 min. opnåede dyb kropslig afspænding og fik en tiltrængt og oplevelsesrig pause fra arbejdet. Det skyldes, at musikken er komponeret ud fra musikalske parametre, som virker beroligende på nervesystemet, hvilket i kombination med fortællingerne samtidigt stimulerer lytterens indre billeddannelse og oplevelse. Catharinas sessioner blev hurtigt efterspurgt af afdelingens personale og har med tiden inspireret hende til at videreudvikle redskaber, som kan modvirke arbejdsrelateret stress – et stadig stigende problem på de danske hospitaler.
Resultatet er en bedre forankring af MICO–projektet samt udvikling af personaletilbuddet Musik & Mindfulness, som består af de samme grundelementer som i musikterapien i MICO–projektet (nemlig afspænding, musiklytning og visualisering), men tilpasset personalets behov og arbejdsdag.

Foreløbige pilotdata og potentiale
De foreløbige pilotdata som består af spørgeskemaer udfyldt før/efter Musik og Mindfulness hos 11 sygeplejersker viser, at personalet i løbet af 15 minutter opnår en markant positiv virkning i forhold til oplevelsen af stress, grad af kropsbevidsthed og fokuseret opmærksomhed. At kunne skrue op for nærvær, fokuseret opmærksomhed og evnen til at mærke kroppens signaler, kan have en vigtig positiv indflydelse på sundhedspersonalets daglige arbejdspræstation, som i høj grad kræver stort fagligt og menneskeligt overskud samt omsorgsfuld tilstedeværelse overfor børnene og deres familier. Derudover medfører et sænket stressniveau i arbejdsmiljøet bedre relationer mellem patienter og personale, øget trivsel for alle, kollegial omsorg og større arbejdsglæde. Dette er desværre kraftigt udfordret de senere år på grund af især løbende besparelser og øget effektivisering med et konstant højt arbejdspres til følge.

Om Musik & Mindfulness 
Musik & Mindfulness er en tilgang, som kombinerer elementer fra to veldokumenterede metoder, der har vist sig velegnede til forebyggelse og behandling af blandt andet arbejdsrelateret stress:
1) Bonny Method of Guidet Imagery and Music (BMGIM)
2) Mindfulness–baseret stressreduktion (MBSR)

I Musik & Mindfulness kombineres elementer fra Mindfulnessmetoden (blandt andet body-scan, opmærksomhed på åndedrættet, sansemodaliteter mm.) med elementer fra BMGIM–musikterapi (blandt andet regulering og bearbejdning af følelsesmæssige tilstande, kropsfornemmelser, vitalitet og opbygning af indre ressourcer) – alt sammen gennem aktiv musiklytning og visualisering. 

Forskningslitteraturen viser, at special tilrettelagt brug af musik (som eksempelvis i Musik & Mindfulness) har en række positive egenskaber og virkninger i forbindelse med forebyggelse og behandling af stress. Det skyldes, at musik påvirker mange neurale netværk i hjernen simultant, herunder nervesystemet. Det gælder både kognition, følelser/emotion, hukommelse, associationer og fysiologisk (blandt andet puls, vejrtrækning, blodtryk). Det er derfor muligt at påvirke flere forskellige niveauer af en tilstand og oplevelse samtidigt. Gennem musiklytning og visualisering kan man således regulere nervesystemet, den mentale aktivitet og følelsesmæssige tilstand på kort tid – og til og med give lytteren en æstetisk og sanselig oplevelse.

I MICO–projektet arbejder projektgruppen målrettet på at forankre projektet bredere og skabe så meget (afledt) syngeri som muligt. I forbindelse med Catharinas 1 år lange Musik & Mindfulness personaletilbud udvikler hun i efteråret 2018 yderligere materiale i samarbejde med en af de andre MICO–musikterapeuter (Kirsti Øibakken Pedersen), som skal supplere musikfortællingerne fra MICO–projektet med henblik på at skabe en større samlet pulje af nyt originalkomponeret musik–visualiseringsmateriale til personalet.

The MICO Project Gives Rise to the Development of a New Offer for the Child Oncology Staff, Music & Mindfulness, Promoting Staff Well–Being and Job Satisfaction

In October 2018 a new offer for the staff, Music and Mindfulness, was initiated at the child oncology unit at Rigshospitalet (Copenhagen). The offer runs during the next year and aims at promoting staff well–being and job satisfaction. The core elements of Music and Mindfulness are relaxation, music listening, and imagery. It is performed in small groups at the unit and is adapted to the busy workday of the staff. This means that a session lasts 15–20 minutes, the maximum duration that a nurse can leave her work tasks to her colleagues. Music and Mindfulness is a direct spin–off benefit from the MICO project and runs as a separate activity funded by the Rigshospitalet.
Provision of a similar supplementary offer of Music and Mindfulness is planned to start at the child oncology units in Aarhus and Lund in order to root the MICO project there even more.

Read more about Music and Mindfulness in the following and here: https://www.musik-mindfulness.dk/

Background
When music therapist Catharina Messell started up the MICO project at child oncology unit 5054 at Rigshospitalet (Copenhagen) the unit did not have previous experience with music therapy. Hence, Catharina wished to communicate the MICO project in a living way and give the staff an experiential understanding of how music and imagery may help the children during their courses of chemotherapy. This resulted in short “communicative sessions” for the staff in which the music imagery narratives (from the MICO project) were central. Catharina quickly received positive feedback from the staff reporting that the music imagery narratives have a general relaxing impact; in only 10 minutes most participating nurses experienced deep bodily relaxation, and a needed and eventful time out from their hard work. This is due to the structure and characteristics of the applied music that is composed on the basis of sedative musical parameters known to enable regulation of the nervous system. When combined with imagery (e.g. in the form of imagery narratives) this provides relaxation and stimulates the listener´s inner imagery and experience at the same time. Catharina´s sessions quickly became requested by the staff and have over time inspired her to develop further material that can be used to counteract work–related stress, which is a continuously growing problem in the Danish healthcare system. As a result, the Catharina´s innovation work has contributed to a broader anchoring of the MICO project at her unit and at the same time to the development of a new offer to the staff adapted to their needs and work.

Preliminary Pilot Data and Potential
The preliminary pilot data consisting of questionnaires filled in before and after Music and Mindfulness in 11 nurses show that the staff may attain a notable impact in terms of experience of reduced stress, consciousness of the body, and focused attention in only 15 minutes. Increased presence, focused attention, and the ability to sense signals from the body may have an important influence on the daily work performance of the medical personnel that requires high degree of professional and human presence and care towards the children and their families. In addition, a reduction of levels of stress in the work environment produces better relationships among patients and staff, well–being for all parts, collegial care, and increased job satisfaction. Unfortunately, this has been challenged to a high degree during the later years due to continuous cost reductions and requirements of increased efficiency improvements, which has resulted in a constantly high workload.

About Music & Mindfulness 
Music & Mindfulness is an approach that combines elements from two well–documented methods that have proved to be appropriate for prevention and treatment of work–related stress among other things:
   1) The Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM)
   2) Mindfulness–based stress–reduction (MBSR)

Music & Mindfulness combines elements from the Mindfulness method (e.g. body scan, attention on breathing) and elements from BMGIM music therapy (e.g. regulation of emotions, bodily sensations, vitality, and development of inner resources) – through music listening and imagery.

The research literature shows that the application of selected and planned music (like in Music & Mindfulness) may have a number of positive effects in terms of prevention and treatment of stress. This is due to the fact that music affects almost all neural networks in the brain simultaneous, including the nervous system. Among other things, music affects cognition, emotion, memory, associations, and on a physiological level (e.g. heart rate, respiration, blood pressure). Hence, it is possible to affect more aspects and levels of a condition or experience simultaneously. Hence, by using music listening and imagery is it possible to regulate the nervous system, the mental activity, and emotional state in short time, and not least give the listener an aesthetic and sensuous experience.

In the MICO project, the project team works determinedly to anchor the project and create as much (derived) synergy as possible. During Autumn 2018 Catharina and Kirsti Øibakken Pedersen (MICO music therapist in Lund) develop new material for Catharina´s one–year course of Music & Mindfulness. The new material is supplementary to the existing music imagery narratives used in the MICO project (composed by Ilan Sanfi). The synergetic objective is to create a larger total pool of new originally composed music and imagery material that can be used in care and well–being for the staff.